Category Archives: วิธีเช็คยอด ดีแทค

วิธีเช็คยอด ดีแทค

วิธีเช็คยอดต่างๆ ของดีแทค

เช็คเงิน

*101#

เช็คยอด ซูเปอร์เม้าท์

*101*1#

เช็คยอดคงเหลือ SMS

*101*2#

เช็คยอดคงเหลือ MMS

*101*3#

เช็คยอดคงเหลือ เน็ต

*101*4#

เช็คยอด facebook

*101*6#

เช็คโปรบีบี

*101*7#

เช็คเบอร์โทรตนเอง

*102#

เช็คโปรโมชั่นปัจจุบัน

*103#

เปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต

*104*71#

ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต

*104*72#

เช็คเสียงเพลงรอสาย

 *404#